Openbare Orde en Veiligheid (OOV)
Bestuurders hebben behoefte aan adequate bestuursadvisering en coördinatie in de OOV portefeuille.
Denk aan het monitoren van de actualiteit, opstellen van een gedegen integraal veiligheidsprogramma, het treffen van voorbereidingen rond grote publieksevenementen, anticiperen en reageren op grootschalige ordeverstoringen, zorgvuldig omgaan met verwarde personen, aanpak van drugs- en wapenbezit onder jongeren en de aanpak van georganiseerde criminaliteit.
Wij combineren lessons learned (literatuur), best practices (overheden) en ervaring, om de adviseurs hierin te ondersteunen en beter te positioneren, zodat de bestuurders nog beter bediend worden.
Professionalisering
 
Omdat maatschappelijke ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen, is het van belang dat OOV teams zich blijven ontwikkelen.
Doen we nog de goede dingen? Doen we de dingen goed? Wat zijn onze sterktes en zwaktes? Waar zitten risico's? Waar liggen kansen? 
 
Vaak is niet bij iedereen bekend wat bestuurders eigenlijk willen of voor ogen hebben. Of omgekeerd: wat er leeft op de werkvloer.
Een extra dimensie hebben netwerkorganisaties, zoals veiligheidsregio's en RIEC's. Daar ontbreekt een hiërarchische aansturing en kunnen prioriteiten botsen.
AMK begeleidt sessies om tot een sterkte-zwakte analyse te komen en gezamenlijk de koers te herijken.
Dispute%20resolution%20Chess_edited.jpg
Bijzondere dynamiek
Teams binnen het taakveld OOV hebben te maken met een bijzondere dynamiek.
Zo is sprake van een permanent vergrootglas en hoog afbreukrisico, een intensieve wisselwerking met andere beleidsterreinen en organisaties. Tevens is sprake van beleid én uitvoering, waarbij in veel situaties geen uitstel mogelijk is. Maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en het is in de praktijk vaak kiezen tussen twee kwaden.
Old%20way_edited.jpg