Ontwikkeling teams

Wij helpen teams en organisaties doorontwikkelen en professionaliseren op het gebied van beleid, communicatie en organisatie. Met name teams die onder een vergrootglas liggen.

Bestuurders hebben een steeds grotere behoefte aan een strakke organisatie, integrale samenwerking met externe partners en strategische advisering.

Denk aan de aanpak van complexe dossiers, het versterken van de positie van de eigen organisatie, het versterken van de integrale samenwerking met partnerorganisaties en het opstellen van een strategisch jaarplan.

We assisteren op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door als sparringpartner op te treden,
strategisch te adviseren, te coachen (persoonlijke effectiviteit) of een jaarplan of rapportage op te stellen.

Maar ook door het maken van sterkte-zwakte analyses, het vergelijken van de huidige situatie met de gewenste situatie en het uitstippelen van een heldere koers en strategie.
Old%20way_edited.jpg
Openbare orde en veiligheid

Wij richten ons met name op teams die zich bezighouden met openbare orde en veiligheid (OOV) en crisisbeheersing, zoals de veiligheidsregio, RIEC en LOCC, vanwege de bijzondere dynamiek. 

Zo is sprake van een permanent vergrootglas en hoog afbreukrisico, een intensieve wisselwerking met andere beleidsterreinen en partnerorganisaties, waardoor besluitvorming zorgvuldig moet.

Tegelijkertijd is sprake van zowel b
eleidsvorming als uitvoering en volgen maatschappelijke ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. In veel situaties is geen uitstel mogelijk (acute situatie), waardoor besluitvorming snel moet. 

Het is in de praktijk daarom vaak kiezen tussen twee kwaden, zoals zorgvuldigheid versus snelheid. Een bestuurder doet het dan nooit helemaal goed.

Wij adviseren de adviseurs, hoe een dergelijk proces optimaal in te richten en de kwaliteit van bestuursadvisering (nog verder) te verhogen.